top of page

VAD INNEBÄR EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION?

 

Lagen om företagsrekonstruktion syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som hamnat i en ekonomisk kris. Institutet medger att ett företag får ett rådrum under vilket det kan vidta åtgärder för att förbättra rörelsens resultat samt förhandla med sina borgenärer om ett ackord. En näringsidkare med betalningssvårigheter kan efter beslut av domstol få till stånd detta särskilda förfarande för att rekonstruera sin verksamhet. Lagen om företagsrekonstruktion är tillämplig på samtliga näringsidkare, såväl fysiska som juridiska personer som bedriver någon form av verksamhet av ekonomisk art.

 

Den ekonomiska uppgörelsen med borgenärerna kan ske som en underhandsuppgörelse eller som ett offentligt ackord. Med en underhandsuppgörelse avses att gäldenären frivilligt kommer överens med sina borgenärer om hur mycket deras fordringsanspråk ska nedsättas. Genom ett offentligt ackord kan en gäldenär tilltvinga sig en ekonomisk uppgörelse i det fall gäldenären och borgenärerna inte kan träffa en frivillig överenskommelse om en nedsättning av fordringsbeloppen eller annan förändring av borgenärernas fordringar. 

 

Rekonstruktionen kan genomföras på två sätt, dels genom en finansiell rekonstruktion, dvs en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna, dels genom en rekonstruktion i sak, dvs företagets verksamhet ändras så att verksamheten åter blir lönsam. Exempel på rekonstruktion i sak är att företaget ser över produktionen, tar ställning till hur företagets produkter efterfrågas på marknaden, undersöker om marknadsföringen kan förändras m.m. 

 

En ansökan om att få inleda en företagsrekonstruktion göras vid den tingsrätt i den ort där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. I fråga om fysiska personer bestäms forum av den fysiska personens hemvist, dvs folkbokföringsort den 1 november året innan ansökan inges. För juridiska personer bestäms forum av den ort där styrelsen har sitt säte.

 

En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av en gäldenär eller en borgenär. I ansökan om att få inleda ett rekonstruktionsförfarande ska anges de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända. Om det rör sig om en juridisk person ska  registreringsbevis bifogas ansökan för att styrka rättens behörighet. Vidare ska ansökan vara skriftlig och vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

 

En ansökan av gäldenären ska innehålla: 1. En kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna. 2. En borgenärsförteckning. 3. En redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna och 4. Ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

 

Se mall för ansökan i  Persson, A H & Karlsson- Tuula, M, Företagsrekonstruktion i teori och praktik, 3 uppl., 2017, s. 187-191.

bottom of page