top of page
iffr 6.jpg

ÄNDAMÅLET FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET ÄR ATT PÅ OLIKA SÄTT FRÄMJA MÖJLIGHETERNA TILL REKONSTRUKTION AV FÖRETAG I KRIS

DÄRFÖR FINNS VI

 

Ändamålet för föreningens verksamhet är att på olika sätt främja möjligheterna till rekonstruktion av företag i kris. Därtill behövs inte bara en ändamålsenlig lagstiftning utan även ökad insikt hos olika aktörer.

Föreningen skall verka för kommunikation och praktiskt erfarenhetsutbyte mellan samtliga intressenter berörda av ett företag i ekonomisk kris så att upparbetade kapitalvärden i företaget bibehålls och att arbetstillfällen består.

 

DET HÄR GÖR VI

 • Följa utvecklingen av företagsrekonstruktionslagens tillämpning

 

 • Löpande informera om detta för tillskapande av ändamålsenlig lagstiftning

 

 • Medverka till fortsatt forskning och utveckling i krishantering och riskbedömning

 

 • Skapa resurser och möjligheter för finansiering av företag under rekonstruktion samt efter rekonstruktionsarbetets avslutande

 

 • Upplysa om betydelsen av samspelet mellan gäldenär, borgenärskollektiv och rekonstruktören

 

 • Påverka tillskapandet av en mer rekonstruktionsinriktad förmånsrättsordning

 

 • Följa upp bankernas agerande i krissituationer

 

 • Utveckla rutiner för ett effektivt rekonstruktionsarbete genom att samordna rekonstruktörers erfarenheter och borgenärskommittéers arbetsmetoder

 

 • Insamla fakta och informera om de samhällsekonomiska konsekvenser som konkurs innebär

About
Community
Spaces

NYHETER

Save the date IFFR.jpg
Membership

MEDLEMSKAP

Så här blir du medlem och detta får du av ditt medlemskap

Institutet för Företagsrekonstruktion har tre kategorier medlemskap:

 • Företagsmedlemskap – för företag och organisationer som vill stödja IFFR:s löpande verksamhet

 • Personligt medlemskap – för enskilda personer, till exempel rekonstruktörer, företrädare för företag och organisationer, som vill stödja IFFR:s verksamhet

 • Studentmedlemskap – för studerande vid universitet och högskolor som har intresse för och vill utveckla praktiska metoder för företagsrekonstruktioner

 

Vill du bli medlem?

 • Som medlem har du möjlighet att bidra till att  IFFR:s ändamål och syfte uppfylls.

 • Som medlem får du inbjudan till seminarier och hearings som IFFR anordnar, och betalar endast halv deltagaravgift.

 • Medlemsbevis utfärdas när styrelsen beviljat din medlemsansökan och du betalat föreskriven årsavgift.

 • För att bli medlem, fyll i din medlemsansökan via formuläret nedan.

 

Medlemsavgift

 • 5000 kr per år för företag och organisationer med fler än tio anställda

 • 2000 kr per år för övriga företag och organisationer

 • 500 kr per år för personligt medlemskap

 • 100 kr per år för studerande vid universitet och högskolor

Medlemsavgiften inbetalas till IFFRs bg 5526-0566.

KONTAKTA OSS / MEDLEMSKAP

Institutet för Företagsrekonstruktion
Torstenssonsgatan 2, 5 tr
114 56 STOCKHOLM

Tel: 08-670 44 70   Fax: 08-670 44 71

Tack! Meddelande skickat.

Contact
bottom of page